homepage-lefthand-feature

קידום פילוסופיה בחינוך

קידום פילוסופיה בחינוך

מרכז פועל לקידום החברה והחינוך בישראל בדרכים הבאות: שילוב חקירה פילוסופית בבתי הספר. הכשרת מורים ומנחים לחקירה פילוסופית עם ילדים. פרויקטים ארציים לשינוי חברתי וחינוכי. הקמת מרכז לימוד לפילוסופיה לילדים.

...Read more